YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR.
Tarih: 27.08.2021| Okunma Sayısı: 1351

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Avukatların Baro Kesenekleri İle Staj Kredisi Borçları Yapılandırma Süresi Uzatılmıştır.

 

YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ .docx

 

BUNA GÖRE;

30.04.2021 TARİHİNE KADAR TAHAKKUK ETMİŞ VE ÖDENMEMİŞ BULUNAN BARO KESENEKLERİNİN TAMAMININ;

30/09/2021 TARİHİNE KADAR BARO’YA BAŞVURULARAK, İLK TAKSİTİNİN 31/10/2021 TARİHİNDE OLMAK ÜZERE AZAMİ 6 AYDA VE EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ HALİNDE SÖZ KONUSU KESENEK ASLINA İSABET EDEN GECİKME FAİZLERİ SİLİNECEKTİR.

Kanuna göre:

Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi

  • Mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılması
  • Matrah ve vergi artırımı yoluyla geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması
  • İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi
  • Meslek odaları ve birliklerinin alacaklarının tahsil edilmesi
  • Taşınmaz ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi
  • Kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerin anapara, faiz ve /veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatanlara yönelik sicil affı,

Konularında düzenleme yapılmaktadır. Kanun metnine ekte yer verilmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların baro keseneklerine ilişkin olarak;

7326 sayılı Kanun Madde 10/9;

30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar baro kesenekleri için ilgili baroya, staj kredisi alacakları için Türkiye Barolar Birliğine başvurulması şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye Barolar Birliği yetkilidir.

 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Ağustos 2022><<
Ağustos 2022
 PSÇPCCP
3125262728293031
321234567
33891011121314
3415161718192021
3522232425262728
362930311234

11.08.2022
AV. HÜSEYİN GEÇİLMEZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.