ANTALYA BAROSU ADLİ YARDIM İÇ YÖNERGESİ
Tarih: 21.12.2016| Okunma Sayısı: 25941

ANTALYA BAROSU ADLİ YARDIM ÇALIŞMA YÖNERGESİ

AMAÇ:

MADDE 1:

Bu Yönergenin amacı, 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 176-181.Maddeleri İle 30.03.2004 Tarihli ve 25418 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin Antalya Barosu Tarafından Uygulanmasına İlişkin Usul ve Kuralları Düzenlemesidir.

KAPSAM:

MADDE 2: 

Çalışma yönergesi, Antalya Barosu Adli Yardım Bürosu’nun kuruluşunu, işleyişini, görev ve yetkileri ile büronun gelir ve giderlerini kapsar.

ADLİ YARDIM BÜROSU:

MADDE:3

Adli yardım hizmetleri, Baro Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunda, Antalya merkez ilçe sınırları içerisinde Adli Yardım Ön Hizmet Bürosu, Adli Yardım Bürosu, bu sınırlar dışındaki ilçe merkezlerinde yönergeye göre kurulacak Adli Yardım Bürosu ve/veya Adli Yardım İlçe Temsilcisi tarafından yürütülür.

Adli Yardım Bürosu, Yürütme Kurulu, görevli avukatlar, stajyer avukatlar ve büro personelinden oluşur.

BÜRO PERSONELİ:

MADDE 4:

Adli Yardım Bürosu, Antalya Barosu Yönetim Kurulu tarafından, Yürütme Kurulu’nun da görüşü alınarak atanacak, yeterli sayıda yardımcı personelden oluşur. Büro personeli; adli yardımdan sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesi’nin sorumluluğunda ve denetiminde çalışır. Büro personeli, hizmet sözleşmeleri ve özlük hakları bakımından Antalya Barosu personel rejimine tabidir.

Büro personelinin görevleri:

1.        Bu Yönergede açıklanan esaslara göre, Adli Yardım Bürosu’na yapılan başvuruları alır, gerekli belgeleri toplayarak Yürütme Kurulu’na sunar.

2.        Çağrı üzerine Yürütme Kurulu toplantılarına katılır.

3.        Adli yardım istemi hakkında Yürütme Kurulu’nca verilecek kararlara ilişkin gerekli yazışmaları düzenler.

4.        Adli Yardım Listesi ile gerektiğinde düzenlenecek listeleri hazırlar; bu listelerin duyurulması için gereğini yapar.

5.        Adli Yardım Bürosu defter ve kayıtlarının kurallarına uygun olarak tutulmasını sağlar.

6.        Her Adli yardım başvurusu için ayrı bir dosya açıp tüm bilgi ve belgeleri muhafaza eder.

7.        İstatistik çalışmasına yönelik bilgileri toplar.

8.        Adli Yardım Bürosu çalışmaları hakkında Yürütme Kurulu’na üç ayda bir rapor sunar.

9.        Ücret ödemesi yapılacak görev evrakını Yürütme Kurulu’na sunar, karar verilen ücret ödeme evrakını hazırlar.

10.    Görevlendirilen avukatların, takip ettikleri iş ile ilgili olarak Adli Yardım Yürütme Kurulu’na sunacakları raporun düzenli olarak verilip verilmediğini takip eder.

11.    Baro Yönetim Kurulu ile Adli Yardım Yürütme Kurulu’nca verilecek diğer görev ve işleri yerine getirir.

YÜRÜTME KURULU:

MADDE 5:

Adli Yardım Yürütme Kurulu, adli yardımdan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi ile Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek on iki üyeden meydana gelir.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi dışındaki Yürütme Kurulu üyeleri, baro seçimli genel kurullarını izleyen bir ay içinde Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Kuruldaki görevleri nedeniyle üyelere herhangi bir ücret ödenmez.

Başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter üye ve bir sayman üye Yürütme Kurulu üyeleri arasında seçimle iş başına gelir. Toplantılarda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Yönetim Kurulu” toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Yürütme Kurulu’nun görevleri:

1.       Adli Yardım başvurularını inceleyerek karara bağlar,

2.       Avukatlara ödenecek ücretin asgari ücret tarifesine göre ne şekilde ödeneceğini saptar,

3.       Adli Yardım Bürosu çalışmalarını yönlendirir ve denetler,

4.       Adli Yardım Bürosu işleyişinde gerekli bilgisayar programlarının uygulanması ve eğitiminin tam olarak verilmesini gözetir,

5.       Adli Yardım Bürosu’nun çalışma ilkelerini oluşturur, meslektaşlara ve ihtiyaç duyanlara bu hizmet ile ilgili olarak eğitim çalışmaları yapar,

6.       Adli yardım koşullarının iyileştirilmesi için yeni fikirler sunulması ve bunların uygulanması safhalarında düzenleyici görevlerini yerine getirir,

7.       Adli Yardım listesinde görev alacak avukatların ve Ön Hizmet Bürosunda görev alacak stajyer avukatların meslek içi eğitimlerinin verilmesi için gerekli çalışmaları yapar,

8.       Adli Yardım Bürosu çalışmalarına ilişkin olarak altı ayda bir Yönetim Kurulu’na sunmak üzere genel rapor hazırlar,

9.       Hizmet veren avukatların sorunlarının çözülmesi, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla toplantılar düzenler, bu konularda Baro Yönetim Kurulu’na öneri götürür,

10. Adli Yardım Bürosu’nda kullanılacak formların yenileştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmayı yapar.

11. Hizmet veren avukatların görevleriyle ilgili bilgi ve belge isteyerek gerekli gördüğü hallerde disiplin hukuku yönünden gerekli işlemlerin yapılması için Baro Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunar,

12. Adli yardım hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli gördüğü diğer önlemler konusunda tüm çalışmaları yapar ve yaptırılmasına önayak olur.

ADLİ YARDIM İLÇE TEMSİLCİSİ:

MADDE 6:

Adli yardım, Antalya merkez sınırları dışındaki ilçelerde, adli yardım ilçe temsilcileri tarafından yürütülür. Adli Yardım İlçe temsilcisi, Baro seçimli genel kurullarını izleyen bir ay içerisinde Yönetim Kurulu tarafından, avukat sayısı beşten fazla olan ilçelerde Baro temsilcisi aynı zamanda Adli Yardım ilçe temsilcisi olarak atanır.

 

Adli Yardım Bürosu İlçe Temsilcileri:

1.       Adli Yardım çalışmalarını, Adli Yardım Bürosu’na bağlı olarak bu yönerge kapsamında yerine getirir,

2.       Beşten fazla avukatın bulunduğu ilçelerde, gerektiğinde adli yardımda görev almak isteyen avukatların listesini hazırlar,

3.       Adli yardım başvurularını bu yönergenin 8.ve 9.maddesinde öngörülen yöntemle alır. Başvuru dilekçesini ve eklerini, kısa görüşünü içeren raporla birlikte Yürütme Kurulu’na karar verilmek üzere gönderir.

4.       Kabulüne karar verilen adli yardım işleri için listeye göre avukat görevlendirir.

5.       Yürütme Kurulu’nca gerekli görülmesi halinde istenen bilgi ve belgeleri Adli Yardım Bürosu’na iletir.

6.       Adli Yardım hizmetlerinin yürütülmesini takip eder, görevle ilgili denetim yapar, uygulamadaki aksaklıklar bakımından önerilerini Yürütme Kurulu’na bildirir.

7.       Baro Yönetim Kurulu’nca verilecek diğer işleri yapar.

AVUKATLAR LİSTESİ:

MADDE7:

1.       Adli yardım hizmeti, Adli Yardım Bürosu’na başvuran, Yürütme Kurulu’nca görev verilen avukatlar tarafından yürütülür. Listede görev alacak avukatlar için meslek içi eğitim programlarına katılması zorunlu olup, görevlendirme sertifika alan avukatlar arasında yapılır.

Adli Yardım listesinde yer alan avukatlar, uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitici ve öğretici nitelikte olan eğitim seminerlerine  tabi tutulabilir. Baro Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine, Adli Yardım Kurulu gerekli gördüğü konularda sertifika programları düzenleyebilir.

Seminerlerin içeriği, süresi, yeri ve zamanı, seminerlerin yönetimi, konuşmacıların belirlenmesi, bilim adamlarıyla diğer eğitici ve bilgi verici kişilerin seminere katılmalarının sağlanması, Baro Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki ile Adli Yardım Kurulunca yapılır.

Sertifika programlı seminerlere katılmak zorunludur. Sertifika programlı seminerler,her yılın Ekim  ve Nisan  aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.Eğer seminer yapılacak dönemde Adli Yardım listesine katılmayı talep edenlerin sayısı 30'dan az ise,seminer bir sonraki döneme ertelenir,bu durumda bir sonraki dönemde de sayı 30'u geçmezse,sayıya bakılmaksızın seminer yapılır.Adli Yardım listesine yazılmayı talep eden talepçi sayısına göre Adli Yardım Kurulu,seminerin etkinliğini artırmak için talepçileri makul sayılara bölerek semineri birden fazla güne yayılacak şekilde gruplar halende yapabilir. Adli Yardım Sertifika programlı eğitime katılmak için Avukatlık Ruhsatının alınmış olması zorunludur. Seminer sonunda, seminere katılan avukatlara sertifika verilir. Adli Yardım Listeleri, Baro Yönetim Kurulu’nca ya da Baro Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki üzerine Adli Yardım Kurulunca, sertifika alan avukatlardan oluşturulur.

Gerek görüldüğü takdirde, eksikliklerin tamamlanması ve yeni uygulamaların yerleştirilmesi amacıyla düzenlenecek zorunlu seminerlere katılmayan, daha önceden sertifika almış olan avukatlar, Baro Yönetim Kurulu kararı ile veya Baro Yönetim Kurulu'nun vereceği yetki üzerine Adli Yardım Kurulunun kararı ile Adli Yardım Listesinden silinebilir, bu nedenle Adli Yardım Listesinden silinen avukata yeni sertifika alıncaya kadar yeni görev verilmez, önceki verilmiş görevleri ise devam eder.

Adli Yardım Kurulu, eğitim seminerleri konusunda Antalya Barosunun diğer kurullarıyla işbirliği yapabilir, ortak eğitimler ve toplantılar düzenleyebilir. Antalya Barosu üyesi ve istekli avukatlar arasından eğitimci yetiştirilmesine ilişkin programlar düzenleyebilir.

Adli Yardım Bürosu’na müracaat eden ve sertifikası olan avukatlar müracaat tarihi esas alınarak ortalama puan verilerek listeye kayıt olurlar.

Görevlendirme bu listedeki kayıt ve puan sırası alınarak Yürütme Kurulu’nca yapılır. Listedeki görevlendirme, eşitlik ve adil dağılım ilkeleri gereğince (puanlama sistemine göre)  yapılır.

Yürütme Kurulu’nun önerisi ile Antalya Barosu Yönetim Kurulu özellik arz eden konular için ayrı bir Adli yardım listesi düzenlenmesi kararı verirse, Adli yardım listesinde yer almak isteyen avukatların ayrıca eğitime tabi tutularak liste düzenlenmesi görevi Adli Yardım Yürütme Kurulu’nun görevindedir.

Adli Yardımdan Sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesi gerektiğinde, Yürütme Kurulu’nun görüşünü almadan görevlendirme yapmak üzere yetkili ve ödevlidir. Baro Yönetim Kurulu Üyesi’nin yaptığı görevlendirme esastır. Bu görevlendirmenin iptali için Yürütme Kurulu’na başvurulabilir. Kurul bu konuda gerekli olan kararı çoğunlukla verir.

Antalya Barosu Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri süresince Adli yardım görevi verilmez. Yürütme Kurulu üyeleri ise Adli Yardım Bürosu görevi konusunda kendi tercihleri ile görev alıp almama konusunda karar vermeye yetkilidirler.

2.       Avukat sayısı beşten fazla olan diğer ilçelerde adli yardım hizmeti, adli yardım listesine görev almak isteyen avukatlar arasından, yukarıdaki fıkrada öngörülen yöntemle hazırlanacak listede kayıtlı avukatlar tarafından yürütülür.

3.       Stajyer avukatların Adli Yardım Ön Hizmet Bürosu’ndaki görev ve çalışmaları, Baro Staj Eğitim Merkezi ile koordineli olarak yürütülür.

4.       Listeye kayıtlı avukatlar, görevlendirme ile verilen işi,1136 sayılı Avukatlık Yasası’na, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na, Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’ne, meslek kurallarına uygun olarak yerine getirir.

5.       Adli Yardımdan görevlendirilen avukat Adli Yardım Yönetmeliği ve bu yönergede adı geçen raporları, Yürütme Kurulu’nun görevlendirmeyle ilgili isteyeceği bilgi ve belgeleri de Adli Yardım Bürosu’na vermekle yükümlüdür.

6.       Adli Yardımdan görevlendirilen avukat, istem sahibinin, hizmetin görülebilmesi için gerekli belge, bilgi ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderleri ile  (yeniden düzenlenecek)vekâletnameyi vermekten kaçınması hallerini Adli Yardım Bürosu’na yazılı olarak bildirmek ve verilecek cevaba göre işlem yapmak zorundadır.

7.       Adli Yardımdan görevlendirilen avukat, istem sahibinin başvuru sırasındaki beyanlarına aykırı bilgi ve belgeye ulaşması halinde durumu adli yardım bürosuna bildirir.

ADLİ YARDIM ve ÖN HİZMET BÜROSU:

MADDE 8:

Adli Yardım Bürosu ve Ön Hizmet Bürosu, Antalya Barosu Merkez Binasında ya da Antalya Barosu Yönetim Kurulu’nun göstereceği hizmet biriminde kurulur.

Adli Yardım başvurularını alınacağı Ön Hizmet Bürosunda ve Adli Yardım Bürosu’nda iki stajyer avukat görev yapar. Görev yapacak stajyer avukat sayısı, Staj Yürütme Kurulu görüşü doğrultusunda arttırılıp, azaltılabilir. Ön hizmet bürosu çalışma şekli, nöbet yöntemi Staj Yürütme Kurulu görüşü doğrultusunda, Adli Yardım Yürütme Kurulu’nca belirlenir, Baro Yönetin Kurulu’nun kararıyla ön hizmet bürosu oluşturulur.     

Ön Hizmet Bürosunun Oluşma ve Çalışma Şekli

1.       Ön Hizmet Bürosunda görev alacak stajyer avukat listesi Antalya Barosu Staj Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır.

2.       Antalya Merkezinde bulunan Ön Hizmet Bürosunda görev alacak stajyer avukatlar, başvuruları, gerekli olması halinde, Adli Yardım Yürütme Kurul üyesi avukat gözetiminde alır. Gözetim görevini yapacak olan avukat, Adli Yardım Kurulu üyeleri arasından haftalık nöbet usulü yöntemi ile Adli Yardım Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Şiddet mağduru Kadın ve Çocuk istismarına yönelik başvuruların bulunması halinde,   Antalya Barosu çocuk Hakları Kurulu, Kadın Hakları Kurulu’nun görüşüne başvurulur. Bu konudaki başvurular bu kurul üyeleri gözetiminde alınır. Talepçi’nin kurul üyeleri ile görüşmesi sağlanır. Bu konudaki çalışma şeklini kurullar kendi arasında belirler. 

3.       İlçe temsilciliklerinde, adli yardım başvuruları ilçe temsilcisi olan avukat gözetiminde aşağıda belirlenen usulde alınır.

·      Ağır Ceza Mahkemelerinin bulunduğu ilçelerde bulunan Ön Hizmet Bürosunda başvurular haftanın bir günü ile ilçe temsilcisi avukat gözetiminde görevli stajyer avukatlar tarafından alınır.

·      Ağır Ceza Mahkemelerinin olmadığı ilçelerde adli yardım başvurusu gerekli olduğu takdirde ilçe temsilcisi avukat tarafından alınır.

·      Ağır Ceza Mahkemelerinin bulunduğu ancak stajyer avukat sayısının üçten az olduğu ilçelerde adli yardım başvurularını ilçe temsilcisi avukat alır.

4.       Ön hizmet bürosunda görev alan stajyerlerin nöbet tuttuğu her gün için yol ve yemek gideri olarak Antalya Barosu Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktar, tutanak (veya gider makbuz) karşılığı stajyere ödenir.

5.       Ön Hizmet Bürosunun çalışma saatleri Adli Yardım Yürütme Kurulu ve Staj Yürütme Kurulu’nun ortak kararı ile belirlenir.

6.       Adli Yardım başvuruları, adli yardım personeli ve ön hizmet bürosunda görev alan stajyer avukatlar tarafından yönergenin 9.maddesine göre Yürütme Kurulu’na sunulmak üzere alınır. İstem sahipleri ile görüşme Stajyer avukatlar tarafından yapılır.     

ADLİ YARDIM BAŞVURUSU:

MADDE 9:

Adli Yardım başvurusu, Antalya merkez ilçe sınırları içinde Adli yardım Ön Hizmet Bürosuna ilçelerde ise, oluşturulacak olan Ön Hizmet Bürosu’na veya Adli Yardım İlçe Temsilcisi’ne dilekçe ile yapılır.

Adli yardım isteklisinin “kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin, gereken avukatlık ücretleri ile diğer yargılama giderlerini karşılayamayacağına ”ilişkin istenecek belgeler nüfus idaresinden alınan ikametgâh belgesi, ikamet ettiği yer Tapu Sicil Müdürlüğü’nden taşınmaz kaydı olup olmadığına dair belge, kirada ikamet edilmesi halinde kira kontratı ve kira ödeme belgesi, araç kaydının olup olmadığına dair Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alınacak belge, Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışıp çalışmadığına dair alınacak hizmet dökümü, kredi kartı bulunması halinde geriye dönük üç aylık kredi kartı ekstresi, gerek duyulduğunda Yürütme Kurulu’nun isteyeceği diğer belgeler, başvuru sahibi tarafından başvuru dilekçesine eklenir. Yürütme Kurulu gerektiğinde kamu –kurum ve kuruluşlardan resen araştırma yapılmasını isteyebilir. Başvuru sahibi tarafından e-devlet şifresi ile sunulan mali durumuna ilişkin belgede kabul edilebilir. 

Başvuru sırasında, “adli yardım isteminin kabulü durumunda, işin sonunda maddi bir yarar elde edilmesi halinde avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5’ini Antalya Barosu’na ödeyeceğine, adli yardım istemindeki bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile birlikte geri vereceğine ve haksız davranışı ile avukatın istifasına neden olması veya adli yardım talebinden kendi isteği ile vazgeçmesi, davadan feragat etmesi ya da aleyhindeki davayı kabul etmesi halinde avukata ödenen ücreti ve Adli Yardım Bürosu tarafından görevlendirilen avukata ücretin ödendiği ya da masrafın yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile ödeyeceğine” ilişkin, örneği Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilmiş yasal taahhütname ve başvuru formu, talep eden tarafından doldurularak imzalatılır.

Adli Yardım Bürosu tarafından hazırlanan ve ilgili merciler tarafından onaylanan form da bu belgelere eklenir.

Başvurular, Adli Yardım sistemine (Baronun kullanmış olduğu ilgili Program) sıra numarası ve tarih olarak işlenir. Evrakı tamamlanmayan başvurular 30 gün bekletilir. Bu süre sonunda tamamlanmayan evrak hakkında işlem yapılmaz ve bu başvurular ayrı bir karara gerek kalmaksızın reddedilmiş sayılır.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden gönderilen başvurularda gerekiyorsa, İnsan Hakları ve/veya Çocuk Hakları Merkezinin ve Kadın Hakları Kurulu’nun görüşü alınarak, ekonomik durumu için istenen belgeler aranmaksızın görevlendirme yapılabilir. Küçüğün kural olarak ekonomik yoksunluğu varsayılarak ekonomik araştırma yapılmaz.  

Şehit ailelerine ve gazilere Baro Yönetim Kurulu’nun 28.11.2013 tarih ve 5/13 sayılı kararı uyarınca yukarıda belirtilen belgeler aranmaksızın görevlendirme yapılır.

ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

MADDE 10:

Adli Yardım sistemine kaydolan adli yardım talepleri, Yürütme Kurulu’nun ilk toplantısında ele alınıp karara bağlanır. Yürütme kurulu evrak üzerinde yapacağı inceleme sonucunda, adli yardım isteklisinin kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin, gereken avukatlık ücretleri ile diğer yargılama giderlerini karşılayamayacağı ve adli yardım başvurusuna konu talebinde haklı olduğu sonucuna vardığı takdirde; listeden bir ya da yeteri kadar avukatın görevlendirilmesine karar verir. Yürütme kurulu, talep konusunda karar vermeden önce gerekli gördüğü takdirde, başvuruyu alan stajyer ya da gözetim görevini yürüten avukatı, adli yardım personelini dinleyebilir ya da üyelerinden birini talep konusunda araştırma yapmakla görevlendirebilir.

Adli yardım talebinin kabulü durumunda avukatlar listesinde sıradaki avukat görevlendirilir; durum avukat ve başvuru sahibine yazı ile bildirilir.

Başvuru sahibine gönderilecek yazıda talebine ilişkin belgeler ile birlikte 30 gün içerisinde görevli avukata başvurulması ve işin takibi için vekâletname düzenlenmesi, aksi takdirde adli yardı isteminden vazgeçilmiş sayılacağı bildirilir. Kişinin vekâletname çıkartamayacak durumda olması ve gecikmesinde sakınca olması halinde göreve Adli Yardım Bürosu’nun yazısı ile devam edilir. 

Talebin reddi durumunda başvuru sahibine gerekçeli karar bildirilir; bu bildirimde karara Baro Başkanı nezdinde itiraz olunabileceği bilgisi de verilir.

İVEDİ GÖREVLENDİRMELER:

MADDE 11 :

Görevlendirme sürecinin beklenmesi istem sahibinin haklarının ortadan kalkmasına neden olacak ya da giderilmesi imkânsız zararlar doğacak nitelikte ise ivedi görevlendirme yapılır.  İvedi görevlendirme yapılması durumunda görevlendirilen avukata durum telefon, faks, sms vb. iletişim araçlarıyla bildirilir. İvedi görevlendirme gereği iş ve işlemlere derhal başlanması istenir.  Durum ayrıca yazı ile bildirilir. İvedi görevlendirme yazısı personel tarafından hazırlanır, Antalya Barosu Adli Yardım Koordinatör yönetim kurulu üyesi, Adli Yardım Yürütme Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter tarafından imzalanır.

Avukatın görev ve sorumluluğu görevlendirmenin kendisine telefon ile bildirilmesiyle başlar.  Avukat istem sahibiyle görevlendirildiği tarihte görüşme yapmak ve 2 gün içerisinde de görevlendirilmenin gereğini yapmak durumundadır. Bu süre içerisinde baroya bilgi vermekle yükümlüdür. Yine de görevlendirme yapılan dosya ilk toplantı da Yürütme Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır. İvedi görevlendirme sonrasında yapılan merkez incelemesinde başvuru sahibinin hukuki ve ekonomik durumuna ilişkin yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilirse avukatın ücretten kaynaklı hakları saklı kalmak üzere görev derhal geri alınır. Taahhütname gereği işlem yapmak üzere dosya Yönetim Kuruluna tevdi edilir.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 81/f.2 uyarınca yapılan görevlendirmeler ve çocuk istismarı ile kadına yönelik şiddete ilişkin başvurular ivedi görevlendirme kapsamında değerlendirilir.

ÇOCUK İSTİSMARI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN GÖREVLENDİRMELER:

MADDE 12:

Çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete ilişkin görevlendirmeler Yönergenin 11.maddesi gereği ivedi görevlendirme sayılır. Bu konuda ki görevlendirmeler ancak bu konularda eğitim almış avukatlar arasından yapılır. Söz konusu eğitim programı tamamlanıncaya kadar bu konudaki görevlendirmeler genel usule göre yapılır. Bu tür özellikli ivedi görevlendirmelerde Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Kurulu ya da ilgili diğer kurullardan gerektiğinde görüş alınır ve başvuru sahibinin ilgili kurul üyeleri ile görüşmesi sağlanır. İvedi görevlendirme talebi, sorumlu Yürütme Kurulu üyesi tarafından derhal büro personeline iletilir. 

GÖREVLENDİRME ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM:

MADDE 13 :

Görevlendirilen avukat, görevlendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait belge ve vekâletnamenin, mahkemece adli yardım istemi reddedilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.

Görevlendirilen avukat, işi yapmaktan yasal bir zorunluluk nedeni ile çekilir ise çekilme isteminin kabulü ile daha sonra göreve verilmek üzere değerlendirilir. Arka arkaya iki görevlendirmeye de mazeret bildiren avukat bir görev verilmiş gibi puan alır.   

Yasal zorunluluk halleri dışında bir nedenle görevi kabul etmeyen avukat hakkında bu iç yönergenin 14. ve 22. maddesi gereği işlem yapılır.

Adli Yardım ile görevlendirilen avukat iş sahibi ile irtibat kurar. Görevlendirme yazısının iş sahibine tebliğini izleyen 30 gün içerisinde iş sahibinin görevlendirilen avukata müracaat etmemesi ya da adli yardım için gereken evrakı tamamlamaması, vekâletname düzenlememesi durumunda, iş sahibi adli yardım talebinden vazgeçmiş sayılır. Bu durumda avukata ücret ödenmez, yeni görevlendirme yapılır.

Dava harcı masraf ve vekâletname noter giderinin iş sahibi tarafından karşılanması esastır. Vekâletname noter gideri ve dava harç ve masraflarının iş sahibi tarafından karşılanamaması ve adli müzaheret talebinin reddi halinde, vekâletname ile dava harç ve masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması Antalya Barosu Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

Yönetim Kurulunun bu yönde vereceği ret kararına karşı on gün içinde Baro Başkanı nezdinde itiraz edilebilir. Masraf talebinin reddinin iş sahibine bildirilmesinden itibaren on gün içerisinde masrafların iş sahibi tarafından temin edilmemesi durumda başvurudan vazgeçmiş sayılır.

Görevlendirilen avukat, Avukatlık Kanunu hükümlerine göre, temyiz ve gerektiğinde karar düzeltme istemleri dâhil olmak üzere işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür.

Görevlendirilen avukat, aldığı işe ilişkin dava dilekçesi, cevap dilekçesi, vekâletname, tevzi formu, icra takip talep formu, harç makbuzları ve sair belgeyi Adli Yardım Bürosu’na verdiğinde ücret talebini hak kazanır. Görevlendirilen avukat, işin her aşamasında, adli yardım bürosunun kendisinden isteyeceği bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür, sır saklama konusundaki meslek kuralları saklıdır.

ADLİ YARDIMIN SONA ERMESİ:

MADDE 14 :

Adli Yardım talebi kapsamındaki işin sonuçlandırılması halinde adli yardım hizmeti sona erer. Bunun dışında aşağıda yazılı hallerde Yürütme Kurulu’nun kararı ile adli yardım hizmeti sona erebilir.

1.       Başvuru sahibinin adli yardım isteminin haksız ya da adli yardım konusuna dair beyan ve belgelerdeki bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması,

2.       Başvuru sahibinin haksız davranışı nedeniyle görevli avukatın haklı istifasına yol açması,

3.       Başvuru sahibinin adli yardım hizmeti talebinden vazgeçmesi,

4.       Başvuru sahibinin adli yardım konusu davasından feragat etmesi ya da aleyhindeki davayı kabul etmesi veya sulh olması.

5.       Makul sürede icra takiplerinden tahsilât yapılmaması durumunda görevlendirilen avukatın görüşü alınarak,

6.       Başvuru sahibinin adli yardım hizmeti aldığı dosyada başka bir avukatı vekâlet ile görevlendirmesi

7.       Avukat, işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın kendisine görevin tebliği edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde çekilmek isterse, o iş için tarifede belirtilen ücreti (TBBY md. 6/d) ödeyerek ve işi iade eden avukatın adli yardım listesindeki puanı görev verilmiş gibi arttırılarak,

8.       Adli Yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamadığı tespit edilen avukatın görevi, aldığı ücretin 2 kat tutarındaki ücretin iadesi yapılarak (TBBY md. 7/4 fıkra) ve aldığı görev puanı sabit kalarak, ayrıca görev denginde puanı arttırılarak görevi sonlandırılır.

AYNI İŞLE BAĞLANTILI İŞLER

MADDE 15:

Adli yardımla görevlendirilen avukat,  üstlendiği görevle bağlantılı olarak başvuru harcı gerektiren başka dava açma gereği ortaya çıkması halinde durumu bir rapor ile Yürütme Kurulu’na ulaştırır;  Yürütme Kurulu, önerilen işi adli yardım kapsamında değerlendirildiği takdirde, gereğine göre aynı avukatı görevlendirebileceği gibi listeden başka bir avukatı da görevlendirebilir.

İLAMLARIN İCRASI

MADDE 16:

İşin sonucunda alınan ilamın özelliğine göre icra takibine konu edilmesi gerektiği hallerde, icra takibi işlemi ayrı bir hukuki yardım kabul edilir ve ayrı bir görevlendirme gerektirir. Sadece yargılama giderleri ve vekâlet ücretini içeren ilamların tahsili amacıyla açılacak takipler için yapılacak görevlendirmede avukata yeni bir ücret ödenmez.

İş sahibinin ya da görevli avukatın yazılı başvurusu üzerine Yürütme Kurulu, adli yardım sonucu alınan ilamın icrası konusunda yeni bir adli yardım kararı alır. Bu durumda aynı avukata görev verilir; ancak olayın özelliği veya görevli avukatın aksi yönde istemi bulunması durumunda Yürütme Kurulu ilamın icrası için listeden başka bir avukatı görevlendirebilir. İlamda gösterilen vekâlet ücreti, Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğin 8/f bendinde gösterilen kesinti dışında davada görevli avukata aittir.  

ÖDENECEK ÜCRET:

MADDE 17:

Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için T.B.B Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nden gösterilen maktu ücret, katma değer vergisi dâhil brüt ücret olarak ödenir. Serbest meslek makbuzu karşılığı ücret ödenir. Ücretin ödenmesinde miktarı ve şekil yönüyle Türkiye Barolar Birliği ile uyum sağlanarak ödeme yapılacaktır. Avukatlık Kanunun md.180/ e bendi gereği ücrette %10 yasal kesinti yapılarak avukata ödenir.

Görevlendirilecek avukatın, dava ya da davaya cevap dilekçesinin mahkemesine sunulduğuna ilişkin bilginin yer aldığı raporu Adli Yardım Bürosu‘na sunmasından sonra, ücret ödenmesi konusunda Yürütme Kurulu’nun ilk toplantısında karar verilir. Yürütme Kurulu’nda ödenmesine karar verilen avukatlık ücreti, ödenek durumu da nazara alınarak bekletilmeksizin avukata ödenir.

Bu aşamadan sonra başvuru sahibinin isteminin haksız, beyan ve belgelerdeki bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, adli yardım hizmetinden vazgeçmesi veya görevli avukatın istifasına sebebiyet vermesi halinde avukata ödenen ücret geri alınmaz.

Adli yardım konusu iş sonucunda alınan ilamda öngörülen avukatlık ücreti, görevli avukata aittir; Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinin 8/f hükmü saklıdır.

Aynı işle bağlantılı olarak ancak ayrı başvuru harcı gerektiren işler, rapor ile Yürütme Kurulu’na bildirilir. Halin icabına göre Yürütme Kurulu işin bir başka avukat veya aynı avukatla takibine karar verir. Ayrı başvuru harcı düzenlenmesini gerektirmeyen işler,. Ayrı ücret ödenmeksizin aynı avukat tarafından yürütülür.

Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücret baro yönetim kurulu kararı ile peşin ödenir. Ancak yargılama sırasında avukatın, harcayacağı emek ve mesai ile davanın önem ve özelliğini açıklayan talebi üzerine, davanın niteliği de göz önünde bulundurularak, asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücretin bir katına kadarının ödenmesine baro yönetim kurulunca karar verilebilir. Aynı işe birden fazla avukat görevlendirilemez. Ancak görevden çekilen avukatın yerine görevlendirilen yeni avukata ayrıca ücret ödenir.

Yargıtay’da, Bölge İdare veya Adliye Mahkemesinde ilgili yüksek mahkemenin bulunduğu yerde görülecek duruşmalı işlerde ayrıca, gidiş-geliş otobüs ücreti ödenir. Adli yardımdan yararlananın veya vekilinin talebi halinde yüksek mahkemenin bulunduğu yer barosundan görevlendirilecek avukat aracılığı ile duruşma takip edilebilir.

Tüm masraflar belgeye dayandırılır. Belgesiz ödeme yapılamaz

Yürütme Kurulu’nun ücret konusunda vereceği kararlara, on gün içinde Baro Başkanı nezdinde itiraz edilebilir. Baro başkanının vereceği karar kesindir.

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER:

MADDE 18:

1.       Adli Yardım Bürosu tarafından yapılan görevlendirmeler dışında istem sahibinin başkaca iş ve işlemlerinden kaynaklı ücretler,

2.       Yapılan görevlendirme ile bağlantılı ve ilişkili bulunsa bile, Adli Yardım Bürosu’ndan ek görevlendirme almaksızın başka dava ve icra takipleri veya benzeri hukuki işlemler yapılarak istenen ücretler,

3.       Ücretini almaksızın haklı nedenlerle görevi iade eden Avukatların ücretleri,

4.       Kurul kararına rağmen, görevlendirme kapsamında yapılan genişletilmiş araştırmalar sonrasında görevlendirmeye konu iş ve işlem nedeni ile hukuki yararın kalmamasına rağmen; durum hakkında Büro'ya bilgi vermek yerine hukuki yarar varmış gibi hareket ederek işlem yapan Avukatların ücretleri,(avukata ücret ödenmiş ise ücret geri alınır)

5.       Sadece yargılama giderini ve vekâlet ücretini içeren ilamların tahsili amacıyla yapılan icra takibinden kaynaklı ücretler,

6.       Avukatın tevkil vermesi halinde yetki belgesiyle yetkilendirilen avukata bir ücret ödenmez.

7.       Nafaka ödeme yükümlülüğünü ihlalden dolayı yapılacak şikâyet, çocuk teslimi gibi tekrarlayarak yapılması muhtemel hukuksal iş ve işlemlerde, ilk yapılan işe dair ücret ödenir. Devam eden iş ve işlemlere dair ayrıca ücret ödenmez. Ancak, özen yükümlülüğü kapsamında gerekli işlemlerin yapılması avukatın yükümlülüğüdür.

8.       Görevsiz mahkemede dava açılması halinde avukata hizmeti sunup davayı sonuçlandırdığı mahkemeye dair vekâlet ücreti takdir edilir. Buna göre, avukatın alacağı fark kendisine ödenir veya fazla ödeme halinde bu miktar avukat tarafından derhal fona iade edilir.

YASAK HALLER:

MADDE 19:

Görevli avukat, adli yardım talebinde bulunan ile görevlendirme konusu iş ile ilgili ayrı bir vekâlet ücreti anlaşması yapamaz; ne isim altında olursa olsun, zorunlu yargılama ve takip giderleri dışında adli yardım isteklisinden bir bedel alamaz. Adli yardım isteklisinden alınacak masraf avansları ile şartlara ilişkin belge düzenlenir ve bir örneği ilgilisine imza ile teslim edilir.

ÜCRETİN İLGİLİDEN TAHSİLİ:

MADDE 20:

Adli yardım konusu işin sonunda istem sahibinin maddi bir yarar elde etmesi veya maddi menfaatin temin edilmesine engel haklı bir sebep olmaksızın talepçinin lehine hükmedilen alacakların tahsili için gerekli işlemleri kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapmaması durumunda, talepçiye Adli Yardım Bürosu tarafından gerekli işlemleri yapması yönünde yazılı bir uyarı gönderilir. Talepçi kendisine yapılan bu bildirimi müteakiben, alacağı tahsil edemediğine ilişkin icra dairesinden alınmış bir aciz vesikası ibraz edemediği takdirde görevlendirme nedeniyle avukata ödenen para ile adli yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda hükmedilen miktarın %5’i ya da sulh olmuşsa belirlenen miktarın %5 i ve ilamda gösterilen vekâlet ücretinin %10 u Adli Yardım Bürosu’na ödenir.

Görevli avukat, tahsilât durumunda bu kesintileri öncelikle yapmak ve Adli Yardım Bürosu’na teslim etmekle yükümlüdür.

Adli yardım isteğinin haksız ya da adli yardım isteklisinin evrakının gerçeğe aykırı olduğunun daha sonra anlaşılması durumunda, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ile büro bütçesinden verilen masraf avansları yasal faiziyle adli yardım başvuru sahibinden tahsil edilir.

Adli yardım talepçisinin haksız davranışı ile avukatın istifasına neden olması veya adli yardım talebinden kendi isteği ile vazgeçmesi, davadan feragat etmesi, ya da aleyhine açılan davayı kabul etmesi durumda avukata ödenen ücret ve Adli Yardım Bürosu tarafından yapılan masraflar faiziyle adli yardım başvuru sahibinden tahsil edilir.

Başvuru sahibinin itirazı durumunda mali durumu göz önüne alınarak icra takibinin yapıp yapılmaması yönünde karar Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Adli yardım isteklisinin bu ödemeleri yapmaktan kaçınması halinde, Yürütme Kurulu’nun isteği gözetilerek Yönetim Kurulu kararı ile ilgili aleyhinde yasal takibe geçilir; bu iş için görevlendirilecek avukata ya da avukatlara, T.B.B. Asgari Ücret Tarifesi’nin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen maktu ücret ödenir;

RAPOR VE DENETİM:

MADDE 21:

Adli Yardım Bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

Hizmetin sona ermesi halinde avukat görevlendirme ile ilgili gelişmeleri en geç 1 ay içinde bir rapor halinde, Adli Yardım Bürosu’na ya da temsilcisine iletir. Görevlendirilen avukat tarafından, Adli Yardım Bürosu’na, yargılama süresince, görevlendirme tarihini izleyen her altı ayda bir, görevlendirme yazısı ekinde avukata sunulan rapor formu doldurularak, yargılama ile ilgili rapor sunulur.

Yürütme Kurulu, adli yardım görevlendirmeleri ile ilgili gerek duyduğu inceleme ve denetimleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Görevli avukatın, görevini gereği gibi ya da hiç yerine getirmemesi, görevini haklı sebep olmaksızın yarıda bırakması gibi hallerde; Yürütme Kurulu’nun önerisi doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu, disiplin yönünden gerekli incelemeyi yapar.

GÖREV VERİLMEMESİ:

MADDE 22:

Aşağıda yazılı hallerde, Yürütme Kurulu’nun önerisi ile görevli avukatın görev listelerinden silinmesine Baro Yönetim Kurulunca karar verilebilir:

1.       Yasal çekilme zorunluluğu bulunmaksızın adli yardım görevinin iki defa üst üste kabul edilmemesi ya da alınan görevin tamamlanmaması,

2.       Adli yardım başvuru sahibi ile görevlendirme yapılan işe ilişkin ayrı bir vekâlet ücreti anlaşması yapıldığının ya da zorunlu yargılama ve takip giderleri dışında avans alındığının anlaşılması,

3.       Yönetmelik ve bu yönerge kapsamında öngörülen raporların düzenlenip büroya teslim edilmemesi,

4.       Verilen yazılı süreye rağmen istenilen belge ve bilgilerin büroya teslim edilmemesi,

5.       Adli yardım isteminden haksız ya da adli yardım isteklisinin verdiği belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun sonradan anlaşılmasına rağmen durumun Adli Yardım Bürosu’na bildirilmemesi,

6.       Adli yardım görevi sırasında Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Meslek Kurallarına aykırı davranılmış olduğunun anlaşılması,

hallerinde ilgili avukat listesinden çıkartılır ve itiraz halinde Yönetim Kurulu karar verir.

Fiilin disiplin hukuku yönünden değerlendirilmesi Yönetim Kurulunun takdirindedir.

Adli yardım görevi verilmemesine ilişkin yönetim kurulu kararları kesindir.

Adli yardım listesinden silinen avukat 3 yıl süre ile yeniden görev alamaz.

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE  23 :

Bu yönerge, Antalya Barosu Yönetim Kurulu’nun 01.07.2015 Tarih 38/26. gün.sayılı kararıyla yürürlüğe girmiş olup, 24.09.2014 tarihli Antalya Barosu Adli Yardım Kurulu iç Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 :

T.B.B. Adli Yardım Yönetmeliği’nin Antalya Barosunda uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri içeren Çalışma Yönergesinde hüküm bulunmayan durumlarda, anılan Yönetmelik ve Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1:

Adli yardım Listesinde görev alacak avukatlara ilişkin eğitim tamamlana kadar görevlendirme listedeki avukatlardan yapılmaya devam edilir.  

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

26.05.2024
AV. HÜSEYİN GEÇİLMEZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.