CMK İÇ YÖNERGESİ
Tarih: 7.07.2021| Okunma Sayısı: 36306

ANTALYA BAROSU CMK KURULU VE CMK MERKEZİ İÇ YÖNERGESİ

 

MADDE 1- AMAÇ :

            Bu yönergenin amacı, Antalya Barosu’nca Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik gereğince müdafii ve vekil görevlendirilmesi, görevlendirilen avukatlar arasında adil dağılımın sağlanması, eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, alt kurulların  oluşturulması, ceza yargılamasının yasalara, uluslararası sözleşmelere, insan haklarına saygıya dayalı ve adaletli olarak gerçekleşmesinin sağlanmasına yönelik, çalışma ilke ve yöntemlerin belirlenmesi, oluşturulması ve ortak uygulamanın sağlamasıdır.

 MADDE 2- KAPSAM :

            Bu yönerge; Yönetim Kurulu’nca kabul edilen Antalya Barosu CMK Kurulu ve CMK Merkezi İç Yönergesi gereği oluşturulan CMK Kurulu, CMK Merkezi ve CMK uygulamasında ilçelerde görevlendirilecek CMK ilçe temsilcilerinin çalışma şeklini, görev ve yetkilerini, CMK uygulamasında, müdafii, vekil olarak görevlendirilecek avukatların saptanması, çalışma şekli, yükümlülükleri, yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak olan yaptırımları, eğitim seminerleri ve sertifika programlarının düzenlenmesi yöntem ve esaslarını kapsamaktadır.

 MADDE 3- YETKİ :

            Soruşturma safhasında savcılığın ( veya kolluğun ), kovuşturma safhasında ise, ilgili mahkemenin talebi üzerine, müdafii, vekil veya uzlaştırmacı avukat atama yetkisi, CMK ve ilgili yönetmelikler uyarınca Baroya aittir.  Baro, bu yetkisini; Antalya il sınırları içinde CMK Kurulu ve İlçe CMK temsilcileri aracılığı ile kullanır.

 MADDE 4- CMK KURULU’NUN OLUŞUMU, TOPLANTI VE KARAR NİSABI : 

            CMK Kurulu, CMK uygulamalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi ile Baro Yönetim Kurulu’nun; istekliler arasından mesleki tecrübe, aldığı eğitimler ve disiplin durumları göz önüne alınarak seçtiği 8 asil, 4 yedek üye olmak üzere toplam 13 üyeden oluşur.  Baro Yönetim Kurulu; bu sayıyı, CMK uygulamasının yarattığı ihtiyaca ve gereklere uygun olarak artırabilir.

            CMK Kurulu, Baronun, çalışma gruplarına ilişkin düzenlemeleri gereğince oluşturulur ve bu düzenlemelere göre görevlerini yerine getirir, yeni bir kurul oluşturuluncaya kadar görevine devam eder.

            Yeni oluşturulan CMK Kurulu, sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından en geç 15 gün içinde ilk toplantıya çağırılır. Kurul başkanı, kurul başkan yardımcısı, kurul yazmanı bu ilk oturumda seçilir.

            CMK Kurulu iki haftada bir, asil üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilir. Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerlidir.  Yedek üyeler toplantıya katılabilir. Toplantı ve karar nisabında yedek üyeler dikkate alınmaz.

             CMK Kurulu, ceza yargılamasının; yasalara, uluslararası sözleşmelere, meslek kuralları ve etiğine, ceza yargılamasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun, adaletli ve insan haklarına saygılı, ilke ve yöntemlerini belirler ve ortak uygulamayı sağlar.

            Geçerli bir mazeret olmadan; birbirini takip eden üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya katılmayan asil üyenin üyeliği, kurul başkanının veya üyelerin dörtte birinden bir fazlasının teklifi ve CMK Kurulu’nun tavsiye niteliğinde aldığı kararın Baro Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülmesi halinde sona erer.  Bu nedenle veya diğer nedenlerle üyeliği sona eren asil üyenin yeri en çok oy almış yedek üye ile doldurulur.

 MADDE 5- CMK KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

  Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a)                 Baro Yönetim Kurulu’na, CMK Kurulu’nun faaliyetleri hakkında düzenli rapor vermek,

b)                 Müdafii, vekil ve avukat görevlendirme istemlerinin, oluşturulan gönüllü avukat listeleri uyarınca, eşit olarak dağılımını sağlamak,

c)                 CMK hükümleri ve bağlı mevzuata aykırı davranışta bulunan, sistemi aksatan müdafii, vekil avukatlar hakkında işlem yapmak ve Baro Yönetim Kurulu’na derhal bilgi vermek,

d)                 CMK Kurulu’nun ve müdafilik, vekillik  ve avukatlık faaliyetlerinin, aksamadan ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

e)              Baro Yönetim Kurulu ile ceza yargılamasının tüm birimleri arasında bilgi alışverişlerini sağlamak, uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek için önerilerde bulunmak ve kurulun kararlarına uygun uygulama birliğini sağlamak,

f)             Müdafii, vekil avukat görevlendirmelerini denetlemek ve CMK listesine kayıtlı avukatların karşılaştığı aksaklıkları gidermek ve görevlendirilen müdafii, vekil avukatların görevlerini daha iyi koşullarda yapmalarına yardımcı olmak için çalışmalar yapmak,

g)                 Müdafii, vekil avukat olarak görevlendirilmek isteyen avukatların listesini hazırlamak, listeye girmek ve listeden çıkmak isteyen avukatlar hakkında karar vermek,

h)                 Elektronik ortamda yürütülen görevlendirme esaslarını düzenlemek ve gerektiğinde değiştirmek,

i)                   CMK uygulaması ile ilgili şikayet, itiraz, görevden çekilme ve iade, rapor, bilgilendirme, istifa dilekçelerini ve diğer ilgili her türlü başvuruyu incelemek ve karara bağlamak,

j)                   Meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantıların katılımcı, yer ve zamanını belirlemek, yönetmek ve organizasyonları sağlamak,

k)        Baro Yönetim Kurulu’nca verilen diğer görevleri yerine getirmek

 Kurul; vekil, müdafii avukat listelerini, listelerde yer alan avukatlar arasında adil dağılım ve görevlendirme esaslarını, Baro Yönetim Kurulu’nun belirlediği yöntem aracılığıyla yerine getirir.

 MADDE 6- İLÇE CMK TEMSİLCİLERİ :

            CMK Kurulu, Antalya iline bağlı tüm ilçelerde görev yapan müdafii, vekil avukatlar arasındaki organizasyonu, nöbet listelerinin hazırlanmasını, sorunların çözümlenmesini ve merkezle kurulacak ilişkileri düzenlemek amacıyla gerekli önlemleri alır. 

             CMK Kurulu, alınmasını gerekli gördüğü önlemleri Baro Temsilcisi’nin yanında, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ilçe CMK Temsilcileri aracılığı ile de alabilir. Baro Temsilcisi aynı zamanda CMK Temsilcisi de olabilir.

 MADDE 7 - EĞİTİM SEMİNERLERİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI :

            CMK müdafilik ve vekillik sisteminde yer alan avukatların, uygulama standartlarının yükseltilmesi, uygulama birliği, dayanışma, iletişim ve iş birliğinin sağlanması amacıyla CMK Kurulu tarafından uzaktan ya da yüz yüze olmak üzere eğitim seminerleri ve / veya sertifika programları düzenlenebilir.  

             Seminerlerin içeriği, süresi, yeri ve zamanı, seminerlerin yönetimi, konuşmacıların belirlenmesi, akademisyen ve eğitmenlerin seminerlere katılmalarının sağlanması,  Baro Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki ile CMK Kurulu’nca yapılır.

             CMK listesinde yer almak ve Baro tarafından müdafii veya vekil olarak görevlendirilmek için, CMK Müdafii veya Vekilliği Sertifika Programlarına katılmak zorunludur.

CMK Müdafii veya Vekilliği Sertifika Programları her yıl ilkbahar, yaz, sonbahar, kış dönemlerinde katılımcı avukat sayısı sınıf başına otuzu geçmemek üzere yılda dört kez yapılır.  Katılımcı sayısı Baro Başkanlık divanı kararıyla arttırılabilir.  Bir dönem içinde otuzdan fazla başvurucu olması halinde iki ayrı sınıf oluşturulur ve konu anlatımları çapraz programla düzenlenir. Aynı dönem için başvurucu sayısı altmışı geçerse başvuru tarihine göre altmış birinci başvuru ve sonrası bir sonraki eğitim dönemine kayıt edilir.  CMK Sertifika Programlarına katılmak için avukatlık stajının son 3 aylık dönemi içerisinde olmak veya  avukatlık stajının tamamlanmış olması zorunludur. 

Salgın hastalık ve hukukun genel ilkelerine göre mücbir sebep olarak değerlendirilebilecek sair hallerin ortaya çıkması veya Ohal, salgın hastalık vb. durumlara istinaden idare tarafından uygulanan kısıtlamalar sebebiyle, CMK kurulu eğitim seminerinin uzaktan yapılmasına karar verebilir. Uzaktan eğitim çalışmasının ders içerikleri ile ders saatleri CMK kurulu tarafından belirlenir.

Gerek duyulduğu takdirde Yönetim Kurulu kararıyla eğitim sertifikası programı  tarihleri değiştirilebilir. Ara dönemlerde sertifika programı açılabilir.

 Diğer Barolara kayıtlı olan avukatların katılım talepleri, ilgili dönem için başvuran Antalya barosu üyesi katılımcı sayısı toplam 60 ı aşmamak şartıyla kabul edilir.

 Uzaktan ya da yüz yüze verilen eğitim ile Sertifika Programları sonunda, katılımcı avukatlara, verilen derslerin en az % 75 ine takip etmiş olmaları koşuluyla sertifika verilir.  % 25 den fazla devamsızlık yapmış olan avukatlara sertifika verilmez.

 CMK müdafii ve vekil nöbet listeleri, Baro Yönetim Kurulu’nca ya da Baro Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki üzerine CMK Kurulu’nca, sertifika alan avukatlardan oluşturulur.

 Gerek görüldüğü takdirde, eksikliklerin tamamlanması ve yeni uygulamaların yerleştirilmesi amacıyla düzenlenecek zorunlu seminerlere katılmayan, daha önceden sertifika almış olan avukatlar, Baro Yönetim Kurulu kararı ile veya Baro Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki üzerine CMK Kurulu’nun kararı ile CMK müdafii ve vekil nöbet listesinden silinebilir.  Bu nedenle ilgili listeden silinen avukatlar, yeni sertifika alıncaya kadar yeni görev alamazlar, önceden verilmiş görevleri ise devam eder.

             CMK Kurulu, eğitim seminerleri konusunda Antalya Barosu’nun diğer kurulları ile işbirliği yapabilir, ortak eğitimler ve toplantılar düzenleyebilir. Antalya Barosu üyesi istekli avukatlar arasından eğitimci yetiştirilmesine ilişkin programlar düzenleyebilir.

 MADDE 8 - CMK MERKEZİ :

            CMK Merkezi, CMK Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Kurul tarafından merkez sorumlusu olarak görevlendirilen kurul üyesi ile yeteri kadar baro personelinden oluşur.

 Ancak gerekli görülmesi halinde, Baro Yönetim Kurulu tarafından, Antalya Barosu’na kayıtlı avukatlar arasından seçilecek bir veya birden fazla avukat, CMK Merkezi sorumlusu sıfatıyla, sözleşmeli olarak görevlendirilebilir, yeni personeller alınabilir.

 MADDE 9- CMK MERKEZİNİN GÖREVLERİ :

CMK Merkezinin görevleri şunlardır:

a)      CMK uygulamalarında müdafii, vekil olarak görev almak isteyen avukatların başvuru kayıtlarını yaparak CMK Kurulu’nun değerlendirmesine sunmak,

b)     CMK müdafii, vekil listesine kayıt başvurusu kabul edilen avukatlar hakkında, CMK müdafii, vekil avukat sicili tutmak, bu sicile göre görevlendirme, istifa, uyarı, geçici çıkarma, sürekli çıkarma ve diğer yazışmalara ilişkin kayıtlar tutmak, bu yazışmaları CMK Kurulu’na sunmak,

c)      Baro tarafından kullanılmakta olan otomatik görevlendirme bilgisayar yazılımının çalışmadığı durumlarda, CMK uyarınca barolara verilmiş müdafii, vekil  atama görevini, Antalya Barosu Yönetim Kurulu adına ve CMK Kurulu kararları doğrultusunda, yönergede belirlenen kurallar çerçevesinde kullanmak.

d)     Müdafii, vekil avukat talep eden kolluk birimlerine, savcılık, hakimlik ve mahkemelere, yapılacak işin kapsamına, görev ve kişi sayısına ve menfaat çatışması durumlarını gözeterek, CMK müdafii ve vekil listesindeki avukatlar arasında kendi içinde dengeli ve adil bir görev dağılımını sağlamak üzere alınması gereken önlemler ve uygulama prensiplerinin oluşturulması için CMK Kurulu’na görüş sunmak,

e)      Müdafii ve  vekil ücret talep formlarını ve eklerini inceleyip, tespit ettiği aksaklıkları ilgililerine bildirmek,

f)       Kolluk kuvvetleri, savcılık, mahkemeler ile bunların yazı işlerinden, ayrıca müdafii, vekil avukatlardan kaynaklanan sorunları CMK Kurulu’na iletmek,

g)      Bilgisayar yazılımının çalışmadığı durumlarda, görevlendirmeleri CMK müdafii, vekilleri usulüne uygun olarak tebliğ etmek,

h)     CMK Kurulu’nca düzenlenecek; sertifika programları, meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantıların düzenlenmesi ve organizasyonunda CMK Kurulu’na yardımcı olmak,

i)       Baro Yönetim Kurulu’nca veya CMK Kurulu’nca CMK Uygulamaları ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak,

MADDE 10 - GÖREVLENDİRME ESASLARI :

Müdafii ve vekil görevlendirilmelerinde aşağıdaki ilke ve yöntemlere uyulur:

a)  Görevlendirilen avukatlar, haklı ve yasal neden ve engeller olmadıkça görevi bırakamaz,

b)  Görevlendirmeler, CMK Müdafii ve Vekilleri Listesi’ne yukarıda işaret edilen kurallara uygun olarak katılmış bulunan gönüllü avukatlar arasından, iki ayrı liste için kendi içerisinde adil dağılım ilkesine göre yapılır,

c)  Acele ya da zorunlu durumlarda,  CMK Merkezi’nde görevli olan Baro personeli kendisine gelen görevlendirme talebini, sırasıyla CMK Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı , CMK Yazmanına iletir ve görevlendirme yapılmasını sağlar.  Bu kişilere derhal ulaşılamaması halinde, yine sırasıyla CMK Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi ve Baro Başkanı tarafından görevlendirme yapılması sağlanır.  Bu durumda yapılan görevlendirme derhal CMK Kurulu’na bildirilir.

d)  Gece görevlendirmelerinde teşvik amacıyla gündüz görevlendirme puanının yarısı kadar puan verilir.

e)  Görevlendirme, soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı yapılır.

f)  Baro tarafından müdafii veya vekil olarak atanan avukatın haklı mazereti nedeniyle kovuşturma aşamasında duruşmaya katılamayacağı durumlarda, avukat haklı mazeretini ve sadece o duruşma için yerine görev yapacak avukatın ismini duruşmadan önce, kovuşturma makamı mahkemeye ve baroya yazılı olarak bildirmek zorundadır.  Bu şekilde yetki belgesi ile görevlendirilecek avukata ayrıca ücret ödenmez. Soruşturma safhasında bir kereye mahsus yetki belgesi ile soruşturmada asıl görevli müdafii ve vekilin ismi zapta yazılmak suretiyle görev alır.

g) Askerlik, uzun  süreli  hastalık, doğum, salgın hastalık. sel, deprem vb. olağanüstü hallerde , Soruşturma veya Kovuşturma aşamasında tutuklu kalma ve sonuçta takipsizlik kararının kesinleşmesi veya beraat kararının kesinleşmesi  (raporla ve diğer resmi  belgelerle  tevsik edilecek) gibi zorunlu sebepler dolayısıyla üç aydan fazla süre pasifte kalıp görev alamayan müdafiiler ise 3 aylık sürenin  dışında kalırlar ve  CMK Kuruluna  müracaat ederek  belgelendirdiklerinde  ceza puanı uygulanmaz.

h) CMK müdafii ve vekillerin; sisteme eksik dosya kaydetme işlemlerini görev tarihinden itibaren 15 gün içinde tamamlamaları gerekmektedir. on beş gün sonrasında sisteme kaydedilen eksik dosyalar için normal puanın bir katı ceza puanı eklenir.

ı)Yıl içerisinde görev aldığı birden fazla dosyayı görev aldığı tarihten itibaren  15 gün içerisinde eksik dosya olarak sisteme kaydetmeyerek yıl sonuna doğru veya puanların sıfırlandığı  1 0cak tarihinden hemen  önce ve son üç ay içerisinde geç kaydedenler hakkında adaletsizliğe neden olan müdafii ve vekillerin  almaları gereken puan ve ceza puanları ise bir sonraki yılın puanına eklenir.

İ  CMK seri muhakeme usulüne göre  görev alan müdafii ve vekiller Asliye Ceza Mahkemesindeki  devam eden görevi 15 gün içerisinde eksik dosya  olarak sisteme kayıt  kaydederek ücret almaya hak kazanacaklardır.

 i)           Görevlendirme dağılımında esaslar;

1- aa-  Görevlendirme soruşturma aşamasında başlamışsa, şüpheli, şikayetçi/mağdur, suç ve soruşturma dosya sayısına göre,

   bb- Kovuşturma aşamasında başlamışsa, sanık, şikayetçi/mağdur sayısına göre; eşit ve dengeli dağılımla görevlendirme yapılır.

 2- Sanığın sevk (yol) tutuklaması veya yakalama emri nedeniyle savunmasının alınması söz konusu olduğunda, dosyada görevlendirilmiş olan avukat, kendine bildirilmediği veya herhangi geçerli bir mazeret nedeni ile, sevk (yol) tutuklaması savunması veya yakalama emri nedeniyle yapılacak savunmaya katılamadığında, talep edilmesi hallerinde, savunma yapmak üzere yeni bir görevlendirme yapılır.  Bu durumda görevlendirilen avukatın görevi, yaptığı bu işle sona erer, ancak esas dosyada, önceden görevlendirilen avukatın görevi devam eder.

)    Çıkar çatışması bulunmayan hallerde birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafi ya da vekile bu kişilerin her biri için ayrı, ancak en fazla on kişi ücreti ödenir.

   j)       Soruşturma aşamasında görevlendirilen aynı avukat, şüpheli, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar görenin aynı birimde aynı anda soruşturulan birden fazla dosyası bulunması durumunda, en fazla toplam 10 dosya için, diğer dosyalar için de otomatik olarak görevlendirilmiş olarak kabul edilir ve bu dosyaları sonradan sisteme kendisi kayıt edilebilir.  Bu durumda, avukata görev yaptığı her bir dosya başına ayrıca ödeme yapılır.  Ancak bu durumda, avukatlar arasındaki görevlendirme eşitliğinin sağlanabilmesi için, aynı avukat, aynı mağdur, şikayetçi, suçtan zarar görenin aynı birimde aynı anda soruşturulan dosyalarından en fazla 10 tanesinde görev alabilir. 10 dosyadan fazla sayıda görev kabul ederek, buna ilişkin ücreti alabilmek adına, 10 dan fazla dosyayı sisteme kaydeden avukat, CMK Kurulu kararı ile 6 aylığına geçici olarak sistemden çıkarılabilir. 

            10 Dosyadan ayrı ayrı ücret alınabilmesi  için her dosya için ayrı soruşturma numarasına bağlıdır. Cumhuriyet Başsavcılığınca Tek numarada birleştirilmişse tek ücret alınır.

            k-Kovuşturma safhasında görevli müdafii veya vekil  şüpheli veya sanığın  yakalama  veya tutuklama ifadesinde hazır bulunmazsa yerine yeni müdafii görevlendirildiğinde  kovuşturmaya giren müdafii yarım ücret alır ve puanı soruşturma puanı olarak  eklenir.

       l)    Avukatların, işlerini takip ettikleri kişi ve kurumların taraf olarak bulunduğu ceza yargılamalarında, vekalet ilişkisi bulunan avukat, tarafların hiç birisi için müdafii veya vekil olarak görevlendirilemez. Görevlendirilmiş ise ilgili avukat durumu derhal CMK Merkezi’ne bildirir ve görevi iade eder.

    m)    CMK müdafii ve vekilleri  soruşturma safhasında  üç ay süre ile  sistemde pasif olarak kalırsa veya görev almazsa, ortalama puandan sisteme kaydı yapılır. Kovuşturma  safhasında  bu süre mevcut değildir.

           

   n)  CMK müdafii ve vekilleri  soruşturma safhasında  üç aylık sürede sistemde  açma kapama  yapmadan ve görevi red  etmeden     gündüz-gece aktifliğini kullanarak  sistemin açık olması gerekmektedir.     

    

MADDE 11- MÜDAFİİ ve  VEKİL:

                 Müdafii – vekil listeleri listelerinin hazırlanmasında; ihtiyaç, mesleki yeterlilik, vekil ve müdafiiler için, CMK Müdafii ve Vekilliği Sertifika  Programlarına, katılmış olma, kesinleşmiş bir disiplin cezası bulunmama, başvuru öncesi CMK kapsamında verilen görevleri yerine getirme ve takip etme, CMK Kurulu’nca hakkında bir geçici veya kesin çıkarma cezası verilmemiş olma vb. gibi ölçütlere göre değerlendirme yapmak yetkisi CMK Kurulu’na aittir.

                 Müdafii ve Vekil olarak görev alacak avukatlar, Antalya Barosu veya diğer Barolar tarafından sertifika almış olan ve vergi kaydı bulunan veya sigortalı çalışan avukatlar arasından seçilir.

MADDE 12-  MÜDAFİİ ve  VEKİL AVUKATLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :  

 A-    Müdafi ve vekiller;

 • Zorunlu ve insani nedenler dışında, görevlendirildiği birime bir saat içinde ulaşmakla,
 • Görevlerini yönetmelikle belirli görev aşamalarının sonuna kadar yerine getirmekle,
 • Görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma ya  da kovuşturma evresine ilişkin tutanağın aslı, aslı yoksa onaylı örneği, varsa yapmış olduğu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı bildirimi ile  Baroya vermekle,
 • Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere göre, görevden çekilmeyi ya da işi reddetmeyi gerektiren hallerde durumu derhal CMK Merkezi’ne bildirmekle,
 • Temyiz – istinaf incelemesinde bozulan kararlarda, yeni esas numarası alan davayı takip etmekle,
 • Görevlerini sonuna kadar, görev gereklerine uygun şekilde yapmak ve özen yükümüne uygun davranmakla,
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tespit edilen veya kendisine iletilen hukuka aykırılıkları ve olguları olayın özelliğine göre kimlik tespiti, ifade, sorgu ve ayrıca görevli olarak katıldığı işlemlere ilişkin tüm tutanaklara geçmesini talep etmek, şerh düşmek, tutanak tutmak, ve CMK Merkezi’ne yazılı olarak bildirmekle ,
 • Esas mahkemesi tarafından verilen kararın, re ’sen veya talep üzerine duruşmalı olarak temyiz incelemesinin yapılacağı durumlarda,  istinaf veya temyiz kanun yolu muhakemesinde yapılacak duruşmaya katılıp katılmayacağını temyiz merciine derhal yazılı olarak bildirmekle,
 • İstinaf merciinde yerel mahkemedeki görevin devamı olarak duruşmalara katılmak, eksik dosya olarak kaydetmeden önceki görev yazısı ve duruşma zaptı ile baroya başvurmak.
 • Yargıtay duruşmalarına yargı çevresi dışında olduğundan katılmamak ve durumu ilgili Yargıtay Dairesine yazıyla bildirmek.

 

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen müdafii, vekil CMK kurulu kararıyla listeden çıkarılabilirler. 

GÖREVİN SONA ERMESİ

MADDE 13- Müdafii veya vekillerin görevi, aşağıdaki hallerde sona erer:

                 Soruşturma aşamasında, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle veya soruşturma safhasının sonunda kamu davası açılmış ise iddianamenin kabulü kararı ile,

                 Kovuşturma aşamasında; yargılamanın yapıldığı il ya da ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik ya da yetkisizlik kararının kesinleşmesi, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi,

                 Müdafii, vekil ya da kendisine müdafii ya da vekil görevlendirilen kişinin ölmesi,

                 Müdafii ya da vekilin Baro tarafından işten yasaklanması, meslekten çıkarılması veya herhangi bir nedenle baronun süreli veya süresiz olarak silinmesi,

                 Kişinin, kendisine bir müdafii veya vekil seçmesi,

                 Kolluk aşamasında, birden fazla  suç numarası  / adli sayısı bulunan sanık veya mağdurlarla ilgili dosyalar için; birden fazla avukat görevlendirilmesi halinde, savcılık aşamasında birleştirilen dosyalardan soruşturma numarasını en erken tarihte almış olan dosyada görevlendirilmiş olan avukatının görevi devam eder. Diğer avukat ya da avukatların görevleri birleştirme kararı ile son bulur.

                 Görevden çekilme, haklı koşullar ya da yasal neden ve engellerin varlığı durumunda ilgili mahkemenin veya savcılığın görevden çekilme sebebini haklı gördüğü durumda gerçekleşir.  Görevden çekilmek isteyen avukat bu durumu, soruşturma evresinde savcılığa, kovuşturma evresinde ise mahkemeye derhal yazılı olarak bildirir.  Avukatın görevden çekilme talebinin savcılık veya mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde, durum derhal CMK Kurulu’na da yargılama makamına sunulmuş ilgili dilekçe, ek karar veya duruşma zaptı da eklenerek bildirilir.

                 CMK nöbet listesinde kayıtlı iken herhangi bir nedenle listeden çıkan avukatın, kovuşturma aşamasındaki görevi:

                 Görev yaptığı il veya ilçe dışına taşınmış olması, kaydının Baro sicilinden silinmiş olması, ciddi sağlık sorunları sebebiyle çalışmaması gibi hallerde, durumun belgelenmesi ve yargılama makamına verilen dilekçenin kabul görmesiyle, tüm görevleri için sona erer. Bu durumdaki avukat derhal kendisine yapılmış olan tüm görevlendirmeleri, mahkeme adı, hukuki yardımda bulunulan kişi ya da kişilerin kimlik bilgileri CMK Merkezi’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır.

                 Haklı bir nedeni olmaksızın görevi bırakan veya kovuşturma aşamasında devam eden görevi gereğince duruşmaları takip etmeyen müdafii veya vekillere, duruşmaları takip etmemelerinin sebebini en geç 10 gün içerisinde yazılı olarak açıklamaları istenir.  Yazılı açıklamada bulunmayan veya açıkladıkları mazeretleri haklı görülmeyen, açıklama talebini izleyen ilk duruşmadan itibaren görevlerini aksatmadan yürütmeyen müdafi ve vekiller hakkında aşağıda açıklanan yaptırımlar uygulanır .

  

ÜCRET

MADDE 14-

            CMK Ücret tarifesine göre aşağıdaki kurallar dahilinde tahakkuk edecek olan ücretler, ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülecek olan idari işlem ve kontrollerden sonra, Cumhuriyet Savcılığı tarafından doğrudan ilgili müdafi veya vekilin banka hesabına ödenir.

a)  Soruşturma aşamasında görevlendirilen avukatın görevi, soruşturmanın tüm aşama ve işlemlerinde devam eder. Soruşturma aşamasında kolluk görevlileri, Cumhuriyet Savcısı ve mahkeme huzurunda yapılan ifade alma veya sorgu için farklı avukatların görevlendirilmesi halinde tek (bir) ücret ödenir ve bu ücret göreve katkıları oranında avukatlara paylaştırılır.

b)  Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında aynı dosyada, aralarında çıkar çatışması bulunmayan birden fazla şüpheli, sanık, mağdur ve müşteki için kural olarak bu kişilerin her biri için ayrı, ancak en fazla on iş ücreti ödenir.

c) Yargı yerlerinde istinabe ile yapılan işlerde müdafilere ve vekillere hizmetin yapıldığı birime ilişkin belirlenen ücretin yarısı ödenir.

d)  Görevsizlik kararı üzerine dosya görevli bir üst mahkemeye gönderilmiş ise, müdafii / vekile aradaki fark ücreti ödenir.

e)  Görevlendirilen avukatın yerine vekalet verilerek avukat seçilmesi halinde, görevlendirilmiş olan avukatın görevi sona erer ve bu avukata tam ücret ödenir

f)  Dosyaların birleşmesi halinde, birleştirilen ve esası kapatılan dosyadaki görevli avukata birleşme nedeniyle ayrı ücret ödenmez.

g)  İcra Ceza, Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi gibi Mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için Asliye Ceza Mahkemesi için belirlenen ücret ödenir.

                 MÜDAFİİ VE VEKİL TARAFINDAN CMK MERKEZİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

MADDE 15-

            Müdafii veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma ya da kovuşturma evresine ilişkin tutanağın aslı veya onaylı örneği, belgenin çok sayıda olması durumunda ilk ve son sayfası ve varsa yapmış olduğu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı ile serbest meslek makbuzunu ilgili Savcılığa ulaştırılmadan önce kontrol için Baroya vermesi gerekir.

            İstinabe olunan işlere ilişkin görevlerde, ödeme ile ilgili yukarıda belirtilen tüm belgeler soruşturma ya da kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırılmak üzere Baroya teslim edilir.

            Müdafii veya vekil sigortalı olarak çalışmakta ise birlikte çalıştığı avukatın, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise büro ya da ortaklığın serbest meslek makbuzunu kullanır.

GİDERLER

MADDE 16-

            Görevlendirilen avukata, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan yol giderleri ödenir.

         Acele ve zorunlu hallerde ise, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kabulü üzerine, mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya avukatın rayice uygun yazılı beyanı üzerine ödenir.

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER

MADDE 17-

            Aşağıdaki hallerde, Antalya Barosu, görevlendirilen müdafii veya vekiller tarafından, savcılığa teslim edilmek üzere kendisine verilen evrakı incelemeyi ve yönetmeliğin 11. Maddesine göre savcılığa teslim etmeyi uygun görmeyebilir veya savcılığa teslim sırasında, ilgili avukata ücret ödenmemesinin uygun olacağını yazılı olarak bildirebilir.

 • CMK müdafii, vekil listesinde yer almayan avukatlara,
 • Eksik bilgi ve belge sunan avukatlara (Eksiklikler tamamlanıncaya kadar)
 • Baro tarafından görevlendirme yapılan işlere yetki belgesi ile katılan avukatlara
 • Soruşturma ya da kovuşturma aşamalarında müdafii vekil olarak görev almasına rağmen aynı aşamada vekalet ilişkisi ile yetki alan avukatlara,
 • Yönerge hükümlerine aykırı davranışı nedeni ile CMK Kurulu’nca ücret istemi reddedilen avukatlara,
 • CMK ile ilgili tüm yasal düzenlemelere aykırı herhangi bir işleme katılan avukatlara,

 

YAPTIRIM İLKELERİ

MADDE 18-

            CMK Müdafii ve Vekil Listesi ile Uzlaştırmacı Avukat Listesi de görev alan avukatlardan, verilen görevin her aşamasında gereken yasal işlemleri yapmayan, aksatan ya da, yönergede belirlenen kurallara aykırı davranan, CMK Kurulu veya CMK ile ilgili Yönetim Kurulu kararlarına uymayan avukatlar hakkında, Avukatlık Yasası, TBB Meslek Kuralları, ilgili yönetmelikler ve bu yönergenin 19, 20 ve 21. maddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

            Yaptırım uygulanması gereken eylemin yönergenin 19, 20 ve 21. maddelerinde sayılanlardan birine girmemesi durumda eyleme uygulanan en yakın yaptırım uygulanır.

            Aykırılık ya da aksamanın öğrenilmesi ile, ilgili vekil, müdafi veya uzlaştırmacı avukattan, aksama ve aykırılık konusu hakkında, yazılı açıklamasını on gün içinde sunması istenir.

            Yaptırımlar; “sözlü uyarma” ‘’ yazılı  uyarma’’, “sistemden geçici olarak çıkarma”, “sistemden kesin olarak çıkarma” dır.

UYARMA

MADDE 19-

            Uyarma;

SÖZLÜ UYARMA : CMK görevlendirilmelerinden doğan yükümlülükleri kendisinden olmayan gerekçelerle özenli yapamayan vekil veya müdafii Baro Başkanı, CMK Koordinatörü ve CMK Kurulu Başkanı tarafından sözlü uyarılır.

YAZILI UYARMA

 CMK görevlendirmelerinden doğan yükümlülüklerini özenli yapmayan veya Yönergenin 18. Maddesi uyarınca kendisinden istenen yazılı açıklamayı yapmayan müdafii, vekil veya uzlaştırmacı avukatın CMK Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılmasıdır.

 SİSTEMDEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARMA

MADDE 20-            Sistemden geçici olarak çıkarma; avukatın, müdafilik, vekillik görevini yaparken görevini aksatması ve görevin gerektirdiği yasal mevzuata ve Avukatlık Kanunu’na aykırı davranması halinde eylemin ağırlığına göre CMK Kurulu tarafından en az üç, en çok altı ay süre ile nöbet listesinden çıkarılmasıdır. Sistemden geçici olarak çıkarılan avukata, sistem dışı kaldığı süre içerisinde başka görev verilmez.

SİSTEMDEN KESİN OLARAK ÇIKARILMA

MADDE 21-

            Sistemden kesin olarak çıkarma; avukatın, CMK görevlendirmelerinden doğan müdafilik, vekillik veya uzlaştırmacı avukatlık görevini yaparken görevini yapmaması, Avukatlık Kanunu’na ve yasal mevzuata aykırı davranması halinde CMK Kurulu’nun kararı ile kesin çıkarma yaptırımıdır.

            CMK Vekil veya Müdafii Listesi’nde yer alan avukatlardan,

a)      İlk uyarı tarihinden itibaren başlamak üzere, bir yıl içinde üç kez uyarılanlar,

b)     Sistemden geçici çıkarma halinde geçici çıkarma süresinin dolmasından itibaren bir yıl içinde ikinci kez yaptırıma uğrayanlar,

c)      Raporlarında kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdikleri tespit edilenler,

d)     Avukatlık Yasası’nın Avukatların Hak ve Ödevleri başlıklı 6. kısmında yazılı   esaslara ve CMK’ nuna aykırı davrananlar,

e)    CMK görevlendirmelerinden dolayı haklarında disiplin kovuşturması açılanlar,

f)  Müdafii veya vekilin Baro tarafından görevlendirilmediği halde  kendiliğinden  Soruşturma ve Kovuşturma makamlarının talimatlarıyla görev almak  ve bunu baroya bildirmeyerek eksik dosya kaydet yaparak, haksız kazanç sağlamak. Zaruri hallerde  Baro Başkanı, Koordinatör ve CMK kurulunun  görevlendirmeleri hariçtir.

İlgili listeden kesin olarak çıkarılırlar ve  1 (bir) yıl geçmeden tekrar görev alamazlar. Hakkında (d) bendine göre disiplin kovuşturması açılan avukat hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesi halinde yeniden listeye dahil edilir.  Sisteme geri alınma CMK Kurulu kararı ile olur.

            Yaptırıma uğrayan avukatların kesin çıkarma kararından önce başlamış oldukları görevleri, görevlerin yapıldığı yargılama makamları tarafından aksine bir karar verilmediği müddetçe devam eder.

  YAPTIRIM KARALARINA İTİRAZ

MADDE 22 –

Hakkında herhangi bir yaptırım kararı verilen avukatın bu karara karşı, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde Baro Başkanlığı’na itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Yönetim Kurulu’nca verilen karara karşı, Baro Yönetim Kurulu’nun diğer kararlarında olduğu gibi, idari yargı yolu açıktır.  İdari yargı yoluna başvurulması, mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmedikçe, yaptırım kararının uygulanmasını durdurmaz, ertelemez.

 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

MADDE 23-

            Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile Antalya Barosu Yönetim Kurulu’nca daha önce kabul edilip yürürlüğe konulan diğer tüm yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

MADDE 24-  Bu yönerge Antalya Barosu Yönetim Kurulu’nun  09/06/2021 Tarih 218/119 sayılı kararı ile kabul edilmiş, 07/07/2021 tarihi ile yürürlüğe girmiştir.

 MADDE 25- Bu yönerge hükümleri Antalya Barosu Başkanlığı’nca yürütülür. Yönergede CMK Kurulu’nun önerisi ve Antalya Barosu Yönetim Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir. Yönergede yer almayan konularda Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik ile Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre Uzlaşmanın Uygulanmasına dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Kasım 2023><<
Kasım 2023
 PSÇPCCP
45303112345
466789101112
4713141516171819
4820212223242526
4927282930123
5045678910

30.11.2023
AV. HÜSEYİN GEÇİLMEZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.