YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Avukatların Baro Kesenekleri İle Staj Kredisi Borçları Yapılandırma Süresi Uzatılmıştır.

 

YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ .docx

 

BUNA GÖRE;

30.04.2021 TARİHİNE KADAR TAHAKKUK ETMİŞ VE ÖDENMEMİŞ BULUNAN BARO KESENEKLERİNİN TAMAMININ;

30/09/2021 TARİHİNE KADAR BARO’YA BAŞVURULARAK, İLK TAKSİTİNİN 31/10/2021 TARİHİNDE OLMAK ÜZERE AZAMİ 6 AYDA VE EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ HALİNDE SÖZ KONUSU KESENEK ASLINA İSABET EDEN GECİKME FAİZLERİ SİLİNECEKTİR.

Kanuna göre:

Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi

Konularında düzenleme yapılmaktadır. Kanun metnine ekte yer verilmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların baro keseneklerine ilişkin olarak;

7326 sayılı Kanun Madde 10/9;

30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar baro kesenekleri için ilgili baroya, staj kredisi alacakları için Türkiye Barolar Birliğine başvurulması şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye Barolar Birliği yetkilidir.