CMK Ücret Tarifesi

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2017 YILI TARİFESİ

 

Amaç

 

MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

 

Dayanak

 

MADDE 3 - (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 

Tarife

 

MADDE 4 - (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

 

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için                                             260,00 TL.

 

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için                                      405,00 TL.

 

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için                             445,00 TL.

           

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için                                800,00 TL.

 

d) Çocuk mahkemeleri;

            1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için                         445,00 TL.

 

            2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için          800,00 TL.

 

e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için                                        445,00 TL.

 

f) İcra Ceza ve Fikri ve Sınai Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için                                                      445,00 TL.

                                  

g) Kanun yolları mahkemeleri;

           1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için      800,00 TL.

 

           2) Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için                                   900,00 TL.

 

ödenir.

 

Yürürlük

 

MADDE 5 - Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.